Archiwum bloga onpoint.pl

Delegowanie pracowników – istotne zmiany


18 września 2016 to ważny termin dla pracodawców zagranicznych delegujących do Polski swoich pracowników.

Mija wtedy termin wykonania przez pracodawcę mającego siedzibę poza Polską a delegującego tu pracowników obowiązków wynikających z ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Ustawa reguluje m.in. zasady :

  • Delegowania pracowników na terytorium oraz z terytorium RP w ramach świadczenia usług,
  • Kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników,
  • Współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej oddelegowania pracowników,
  • Transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych.

Przepisy ustawy znajdują zastosowanie nie tylko do pracodawców mających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE, ale również odpowiednio w razie delegowania pracowników na terytorium RP przez pracodawców posiadających siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim UE.

Ustawa wprowadza zasadę, że pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP zapewnia takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż te wynikające z przepisów polskiego prawa pracy w zakresie m.in. norm i wymiaru czasu pracy, wysokości wynagrodzenia, wymiaru urlopu, bhp.

Państwowa Inspekcja Pracy uzyskała uprawnienie do kontrolowania prawidłowości delegowania pracowników na terytorium RP. Kontroli podlegać będzie :

  • Rzeczywistość prowadzenia przez przedsiębiorcę znacznej działalności na terytorium innego państwa,
  • Tymczasowość oddelegowania.

Ustawa nakłada na pracodawców delegujących pracowników na terytorium RP szereg nowych obowiązków. Do najważniejszych należy:

  • złożenia oświadczenia (w języku polskim i angielskim) wobec PIP zwierającego szczegółowe dane identyfikujące pracodawcę oraz oddelegowanych do Polski pracowników.
  • Wyznaczenie osoby – przebywającej na terenie RP – jako upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z PIP,
  • przechowywania na terytorium RP w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji związanej z oddelegowanym pracownikiem (kopia umowy o pracę, dokumentacja dotycząca czasu pracy, dokumenty dot. wysokości wynagrodzenia pracownika delegowanego)
  • dostarczenie wskazanych w ustawie dokumentów na żądanie PIP (obowiązek ten pozostaje aktualny w okresie 2 lat po zakończeniu pracy przez pracownika oddelegowanego.

Niespełnienie powyższych obowiązków zagrożone jest karą grzywny do 30.000 PLN.