Archiwum bloga onpoint.pl

Znamy trendy HR 2018 – wyniki najnowszego badania Deloitte. Zapraszamy do artykułu eksperckiego!

Przedsiębiorstwa coraz częściej rozumieją, że ich sukces mocno związany jest z wpływem społecznym, który generują. Społeczna odpowiedzialność biznesu zyskała znaczące miejsce w strategii biznesowej światowych organizacji. W kształtowaniu celów firm i relacji z interesariuszami coraz większe znaczenie ma kapitał społeczny. Takie postępowanie pomaga w pozyskaniu dobrej reputacji firmy, a także przyciąga, utrzymuje i angażuje kluczowych pracowników. Dlatego działy HR muszą zmierzyć się z wieloma wyzwaniami m.in. oczekiwaniami nowych pracowników w zakresie elastyczności czasu i miejsca pracy, spłaszczeniem struktur zespołów, transformacją kultury organizacyjnej w oparciu o zmiany społeczne.

Deloitte przeprowadziło badania wśród 11 tysięcy liderów biznesowych i HR-owych na całym świecie, w tym 198 z Polski.  Rozmowy z przedstawicielami kadry kierowniczej największych organizacji pozwalają stwierdzić, że czekają diametralne zmiany w zakresie zarządzania organizacjami oraz personelem. Wśród wielu czynników wpływających na popularyzację przedsiębiorstwa odpowiedzialnego, z misją, przyczyniającego się do pozytywnej zmiany społecznej można wyróżnić trzy główne makroczynniki powodujące, że zmiana ta jest tak gwałtowna.

MEGA TRENDY

Siła jednostki

Pokolenie Y w wyborze miejsca zatrudnienia ogromne znaczenie ma kapitał społeczny Aż 86% młodych ludzi jest zdania, że sukces organizacji należy postrzegać nie tylko w kategorii wyniku finansowego.

Wypełnienie misji społecznej

Podstawą oceny organizacji nie są już tylko kryteria finansowe czy jakość produktów i usług. Przedsiębiorstwa ocenia się na podstawie relacji z pracownikami, klientami oraz lokalną społecznością, oraz ich wpływem na środowisko i społeczeństwo.

Technologie w służbie zrównoważonego rozwoju

Postęp technologiczny umożliwia firmom nowatorskie możliwości pozytywnego oddziaływania na społeczeństwo. 87% ankietowanych jest zdania, że czwarta rewolucja przemysłowa — będąca połączeniem technologii cyfrowych i infrastruktury informatycznej — spowoduje wyrównanie szans i zwiększy stabilność. Co więcej 75% badanych sądzi, że wpływ firm na kształtowanie przyszłości w tym zakresie będzie dużo większy niż wpływ administracji publicznej i innych organizacji.

Nowoczesne narzędzia HR.
Ewidencja czasu pracy, zarządzanie nieobecnościami, rozliczanie delacji, paski płacowe i wiele innych www.onPoint.pl

MEGA TREND: Rośnie siła jednostki

Trend 1. – Współpraca na poziomie zarządu

Zdaniem ankietowanych współpraca na poziomie zarządu to priorytet w rozwoju przedsiębiorstw. Organizacje muszą skupić się na pracy zespołowej oraz elastyczności współczesnych przywódców. Najistotniejszym wyzwaniem, związanym z tym trendem, to umiejętności przewodzenia zespołem. Badania ukazują, że część firm w Polsce wdraża takie rozwiązania. Warto podkreślić, że firmy, w których kadra kierownicza angażuje się w długoterminową współpracę, mają o 1/3 większe szanse rosnąć w tempie 10% niż organizacje, w których kadra kierownicza działa niezależnie.

Trend 2. – Od kariery do doświadczeń: ścieżki kariery XXI wieku

Współczesny pracownik coraz częściej pragnie ciągłego rozwoju, zdobywania cennych doświadczeń i poszukiwania dla siebie nowych ról w firmie. Niestety polskim firmom nadal brakuje w tym obszarze elastyczności. W Polsce dominują dwa modele kariery: pierwszy opiera się na potrzebach firmy oraz preferencjach pracownika, przy czym poszczególne role mogą się zmienić (37,5%). Natomiast drugi model uzależnia ścieżkę kariery od potrzeb organizacji oraz dostępności i specjalizacji pracowników. Poprawa tych wyników jest konieczna dla przyciągnięcia kluczowych talentów. Niestety działania organizacji na rzecz umożliwienia pracownikom wpływu na kształt ich kariery nie są zadowalające. Poprawa wyników jest konieczna dla zachęcenia kluczowych pracowników, w szczególności gdy rozwój technologii przyczynia się do zmiany zapotrzebowania na określone umiejętności.

Trend 3. – Nowe metody nagradzania pracowników

Pracownicy oczekują metod nagradzania o charakterze spersonalizowanym, których ważnym elementem jest uczciwy i jawny system. Organizacje w Polsce stosują różnorodne strategie wynagradzania pracowników. Niestety blisko połowa ekspertów HR ocenia strategię zastosowaną w swojej firmie, jako umiarkowanie elastyczną. Co więcej 25 % specjalistów uważa, że w ich firmie potrzebne jest unowocześnienie systemu wynagrodzeń.

Trend 4. – Zarządzanie siecią współpracowników

Uczestników badania poproszono o scharakteryzowanie  swoich zespołów w roku 2020. W globalnych wynikach 37% stwierdziło, że spodziewa się wzrostu liczby podwykonawców, 33% przewidywało wzrost liczby freelancerów, a 28% wzrost liczby tymczasowych pracowników kontraktowych. Sytuacja na polskim rynku kształtuje się trochę inaczej. Ponad połowa polskich specjalistów z działów HR przyznaje, że w ich firmach głównie zatrudnia się pracowników w tradycyjny sposób, czyli na etacie.

Profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy, platforma samoobsługowa dla pracowników, dostarczamy outsourcing dla największych centr SSC i BPO.
www.AdAc.pl

MEGA TREND: Wypełnienie misji społecznej

Trend 5. – Zarządzanie wpływem społecznym

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) są przez firmy w Polsce już od jakiegoś czasu. Dla 33% organizacji są one istotne i znajdują się wysoko na liście priorytetów. W przypadku globalnego badania jest to 44% firm. 49 % ankietowanych uważa, że CSR w dużym stopniu służy wewnętrznym procesom HR – jako element wsparcia rekrutacji. Co więcej pomaga w budowania silnej marki pracodawcy oraz w utrzymaniu pracowników w firmie. Dodatkowym celem prowadzonych działań w Polsce jest budowanie wizerunku, marketing i wsparcie sprzedaży – takiego zdania jest 27% badanych.  Bardzo ważne znaczenie ma aspekt, dotyczący poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Wskazuje go 30% wszystkich respondentów badania, podczas gdy w Polsce odsetek ten sięga zaledwie 19%.

Trend 6. – Well-being jako siła napędowa wydajności

Pracownicy oczekują, że organizacje rozszerzą swoją ofertę dodatkowych świadczeń o szereg programów na rzecz zdrowia psychicznego, fizycznego oraz poprawy sytuacji finansowej. Pracodawcy inwestują w programy na rzecz pracowników, które jednocześnie wpisują się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rozwoju talentów. Niestety aż 63% ankietowanych określa oferowany przez firmy w Polsce poziom programów sprzyjających budowaniu well-being, jako zaledwie podstawowy. Jeśli firmy sięgają po bardziej zaawansowane rozwiązania, to z reguły dają pracownikom możliwość pracy zdalnej (43%) lub proponują elastyczny czas pracy (54%), często deklarują również zwrot kosztów siłowni (65%).

Trend 7. – Zarządzanie wiekiem

Długość życia ludzi wydłuża się, pracodawcy i pracownicy zadają sobie kluczowe pytanie – jak długo będą trwać kariery? Zatrudnienie seniorów wiąże się ze stosowaniem zasad , które będą sprzyjać dłuższej aktywności zawodowej. Co więcej istotna jest współpraca między liderami biznesowymi i pracownikami w celu rozwiązania takich problemów, jak uprzedzenia ze względu na wiek i deficyt emerytalny. W odpowiedzi na to polskie firmy wprowadzają już zmiany w opiece medycznej (27%), tworzą elastyczny zakres obowiązków (27%) oraz podejmują prace nad modyfikacją samego miejsca pracy (26%).

MEGA TREND: Technologie w służbie zrównoważonego rozwoju

Trend 8. – Dane osobowe pracowników: ryzyko czy szansa?

Intensywny wzrost dostępności danych oraz nowe narzędzia analityki kadrowej stworzyły szerokie możliwości dla działów HR i przedsiębiorstw, jednakże spowodowały różne rodzaje ryzyka. Ten aspekt jest o tyle specyficzny, że dotyczy nie tylko zespołów HR, ale również działów IT. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia RODO na pracodawcach spoczną nowe obowiązki, które mogą okazać się wielkim wyzwaniem organizacyjnym.

Trend 9. – Integracja ludzi, sztucznej inteligencji i robotów

Sztuczna inteligencja i technologia kognitywna mają coraz silniejszy wpływ na obecny kształt rynku pracy. Warto zaznaczyć, że jeszcze rok temu 40% polskich badanych twierdziło, że sztuczna inteligencja nie wpłynie na strukturę zatrudnienia w ich firmie. W perspektywie 2020 roku 31,5% osób przewiduje dokładnie odwrotny scenariusz. Wśród zadań związanych ze sztuczną inteligencją, wyzwaniem są: reorganizacja pracy (48%) oraz wykorzystywanie Big Data w procesach planowania i podejmowania decyzji (35%).

Trendy HR 2018: Kluczowe wnioski

Analiza wyników badania pokazuje, że polski rynek HR podąża za globalnymi trendami z dużą ostrożnością. Warto zauważyć, że w wielu aspektach działania w polskich firmach oraz kierunki strategiczne pokrywają się z ogólnoświatowymi, jednak nadaje się im inny priorytet. Należy uważnie analizować modele biznesowe powstające w oparciu o nowy sposób definiowania odpowiedzialnego biznesu. Kluczowe w zarządzaniu kapitałem ludzkim dla firm w Polsce będą obszary związane z przywództwem, pozyskiwaniem talentów oraz zarządzeniem wynikami.

Źródło: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2018.html