ewidencja czasu pracy dla umów zlecenie

Ewidencja czasu pracy dla umów zlecenia

Od  1 stycznia 2017 roku dla pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, obowiązuje minimalna stawka za godzinę pracy w wysokości 13 złotych brutto. W związku z tym Ustawodawca narzucił konieczność ewidencjonowania liczby godzin poświęconych na wykonanie zlecenia lub świadczenia usługi.

Nowe przepisy stosuje się tylko do umów- zleceń (art. 734 i n. k.c.) oraz umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, a do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.). Minimalna stawka godzinowa oraz obowiązki ewidencyjne nie dotyczą innych typów umów cywilnoprawnych, m.in. umowy o dzieło, umowy dostawy, umowy agencyjnej, które również wykorzystywane są w praktyce gospodarczej.

Nad przestrzeganiem nowych przepisów będzie czuwała Państwowa Inspekcja Pracy, która za niepłacenie minimalnej stawki będzie karać grzywnami od 1 tyś. do 30 tyś. złotych.
Kontrolujący, dla wyliczenia minimalnej stawki godzinowej będą badali wypłacone wynagrodzenie przypadające na poświęcony tej pracy czas. Według art. 8b ust. 1 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, strony w umowie określają sposób potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Jeśli umowa nie zostawała zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej to przedsiębiorca, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, ma obowiązek potwierdzić zleceniobiorcy, w jednej z wymienionych form, ustalenia odnośnie sposobu potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
W sytuacji gdy strony w umowie nie określają sposobu potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenia lub świadczący usługi przekłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informację o liczbie godzin wykonania zlecenia przed terminem wypłaty wynagrodzenia.

Na podstawie art. 8c przedsiębiorca lub inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, ma obowiązek przechowania dokumentów określających  sposób potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz  potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenia stało się wymagalne.

Ustawodawca przewiduje tez  grupę umów zlecenia, z którymi nie wiążą się obowiązki ewidencyjne i potwierdzania czasu pracy oraz minimalnej stawki godzinowej. Są to m.in. umowy :

  • stanowiące, że o miejscu i czasie realizacji zlecenia albo usługi decyduje zleceniobiorca oraz przysługuje im wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne,
  • zawierane w zakresie usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz niektóre umowy zawierane w związku z zapewnieniem opieki dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
  • dotyczące usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek; warunkiem jest, aby ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi te były świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba.

W świetle nowych przepisów, a szczególnie faktu, że to właśnie na Zleceniodawcy spoczywa obowiązek przechowywania i udostępniania organom kontrolującym ewidencję czasu pracy, dobrą praktyką wydaje się być zapewnienie przez Zleceniodawcę narzędzi do ewidencji czasu pracy.

Profesjonalnym i najnowocześniejszym, a co bardzo ważne – spełniającym wymogi prawa narzędziem jest onPoint.pl. Przy zachowaniu absolutnej prostoty i intuicyjności obsługi, przedsiębiorcy będący zleceniodawcami, udostępniają to narzędzie wszystkim swoim zleceniobiorcom lub świadczącym usługi.

  • Udostepnienie następuje poprzez dowolną przeglądarkę internetową
  • Zleceniobiorca uzupełnia ewidencje czasu pracy z dowolnego miejsca przez 24/7
  • Zleceniodawca ma dostęp 24h do wszystkich arkuszy czasu pracy, które może w dowolnym momencie okazać organom kontrolującym

Wprowadzona stawka minimalna dla pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w praktyce narzuca więc dodatkowe obowiązki ewidencji czasu pracy na przedsiębiorcę będącego Zleceniodawcą.
Dla Klientów onPoint.pl, którzy prowadzą już ewidencje czasu pracy swoich pracowników w systemie, to nowe biurokratyczne obciążenie jest niezauważalne. Dodając do systemu grupę Zleceniobiorców, korzystają z jednego sprawdzonego już narzędzia, nie narażając się na dotkliwe sankcje przewidziane przez literę prawa.