500 plus w Europie

Gdzie dostaje się więcej niż 500 zł na dziecko w UE?

Większość państw członkowskich Unii Europejskiej przyznaje dodatki na dzieci oraz zasiłki dla osób, które straciły pracę.  Warto zaznaczyć, że kraje różni wysokość i struktura świadczeń.

W Polsce program 500 plus skierowany jest do rodziców oraz opiekunów dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku jedynaka, aby otrzymać 500 zł na dziecko, dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 800 zł netto. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe wzrasta do 1200 zł netto na członka rodziny

Bezrobotny w Polsce, żeby otrzymać zasiłek, musi zarejestrować się w urzędzie pracy i udowodnić, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywał pracę, od której były odprowadzane składki. Po spełnieniu wymaganych warunków, zasiłek jest przyznawany na na okres 6 lub 12 miesięcy .  Przy stażu pracy od 5 do 20 lat zasiłek wynosi 831,10 zł ( w pierwszych 3 miesiącach), a kolejnych – 652,60 zł. Kwoty te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od stażu pracy.

Jak kształtują się zasiłki dla bezrobotnych, a jak dodatki na dzieci w poszczególnych państwach? Zapraszamy do zapoznania się z naszym zestawieniem.

Dodatki na dzieci w krajach UE

Najbardziej rozbudowane systemy wsparcia rodzin i najwyższe dodatki z tytułu posiadania dzieci są w Danii, Luksemburgu, Niemczech i Francji. W większości państw zasiłki na dziecko przysługują do czasu osiągnięcia, w niektórych do czasu zakończenia edukacji.

Austria – dodatki na dzieci przysługują wszystkim rodzinom, mającym status rezydenta, bez względu na dochód. Są zależne od wieku dziecka – wynoszą od około 460 zł do 570 zł. Jeśli kontynuowana jest nauka, zasiłek przysługuje nawet do ukończenia 25 lat  i wynosi 670 zł miesięcznie.

Belgia – zasiłek przysługują rodzicom, których dzieci mają status rezydenta. Dodatek zależy od liczby dzieci i miesięcznie wynosi od około 355 zł, do nawet 1 320 zł.  Te dzieci, które kontynuują naukę, mogą dostać pomoc do 25. roku życia.

Dania – dodatki na dzieci przysługują wszystkim, którzy mieszkają w tym kraju i podlegają obowiązkom podatkowym. Wysokość zasiłku wynosi od 510 zł do 560 zł.

Finlandia – zasiłek otrzymuje każde dziecko, objęte fińskim systemem ubezpieczeń społecznych, do czasu ukończenia 17. roku życia. Wysokość zasiłku zależy od liczby dzieci i wynosi od 460 zł do 760 zł.

Francja – dodatek i przysługuje każdej rodzinie mającej pobyt stały, która ma co najmniej dwójkę dzieci. Wypłaca się go do 20. (w określonych przypadkach 21.) roku życia dziecka. Wysokość zasiłku jest zależna od ilości dzieci – około 550 zł na drugie dziecko, 1240 zł za trzecie i 670 zł za każde następne.

Grecja – zasiłki  przysługują do 22 lat, jeśli dziecko kontynuuje naukę. Rodzice muszą być rezydentami Grecji lub innego państwa UE i być zarejestrowani w systemie ubezpieczeń społecznych. Wysokość zasiłku zależy od liczby dzieci – od 35 zł do 330 zł.

Holandia – zasiłki na dziecko przysługują wszystkim zarejestrowanym w krajowym systemie ubezpieczeń społecznych. Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka  i wynosi od 290 zł do 380 zł.

Hiszpania – zasiłki na dzieci przysługują w Hiszpanii wszystkim obywatelom i rezydentom na podstawie kryterium dochodowego. Na każde dziecko przysługuje 100 zł.

Irlandia- zasiłki wypłacane są rodzicom  do 16. roku życia dziecka (do 18., jeśli kontynuuje ono edukację). Wysokość zasiłku zależy od liczby dzieci i wynosi od 550 zł do nawet 4 600 zł.

Luksemburg – do dodatków uprawnieni są wszyscy rodzice, których dzieci mają meldunek w Luksemburgu, a także wszyscy obywatele i rezydenci tego kraju, nawet jeśli dzieci mieszkają zagranicą. Jeżeli dziecko uczy się, wtedy zasiłek przysługuje do 27 lat. Wysokość zależy od liczby dzieci i wynosi od 780 zł do nawet 3 380 zł.

Niemcy– zasiłki na dzieci przysługują każdemu rodzicowi, który jest zameldowany w Niemczech, bez względu na wysokość dochodów. Wypłacane są do 27 roku życia, jeśli dziecko kontynuuje  naukę. Miesięczny dodatek wynosi od 772 zł do 900 zł.

Portugalia – aby otrzymać zasiłek na dziecko rodzice muszą mieć też status rezydenta kraju.  Dodatki przysługują do chwili ukończenia przez dziecko 16. roku życia, a jeśli kontynuuje ono naukę – do 27 lat. Wysokość zależy od dochodów rodziny, wieku dziecka oraz liczby potomstwa i wynosi od 110 zł do 590 zł.

Szwecja – świadczenia na dzieci przysługują wszystkim, którzy legalnie mieszkają na terenie Szwecji i są tam ubezpieczeni. Dodatki na dzieci wynoszą 470 zł.

Węgry – zasiłek na dziecko przysługuje rodzicom (obywatelom i niektórym rezydentom) do 18. roku życia dziecka, z możliwością przedłużenia do 23. roku. Miesięczne świadczenie dla rodziny z jednym dzieckiem wynosi około 170 zł dwójką – około 200 zł, a z trójką i więcej 220 zł.

Wielka Brytania – dodatki na dzieci przysługują wszystkim, bez względu na wysokość dochodów, do 16. roku życia dziecka lub – gdy kontynuują naukę – do 20 lat. Dodatek na pierwsze  dziecko wynosi 470 zł i na każde kolejne 320 zł.

Włochy – zasiłki na dzieci dotyczą obywateli oraz rezydentów, i są zależne od dochodów. Przysługują rodzicom do 26. roku życia, jeśli dzieci kontynuują one naukę. Wynosi około 420 zł i  jest pomniejszana lub powiększana zależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz dochodów.

Zasiłki dla bezrobotnych w UE

Wielka Brytania – na zasiłki mogą  liczyć tylko ci, którzy są bez pracy lub pracują mniej niż 16 godzin tygodniowo i przepracowali już łącznie 12 miesięcy. Zasiłek wynosi około 330 zł tygodniowo dla osób w wieku 16-24 lat i około 415 zł tygodniowo dla bezrobotnych powyżej 24. roku życia.

Irlandia –  zasiłek dla bezrobotnych przeznaczony jest dla osób, które nie skończyły 66 lat oraz mogących wykazać, że szukają zatrudnienia, są gotowi do jego podjęcia i odprowadzali składki. Osoby bezrobotne, których dotychczasowe zarobki wynosiły powyżej 1 300 zł tygodniowo, mogą liczyć na zasiłek wynoszący ponad 800 zł. Na 532 zł może liczyć dorosły, który pozostaje na utrzymaniu osoby szukającej pracy. Dodatkowe 130 zł przysługuje na dziecko.

Niemcy – zasiłek dla bezrobotnych wynosi 60 proc. średniego wynagrodzenia netto.  Okres przez jaki wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych zależy od ubezpieczeniowego stażu. Osoby z rocznym okresem zatrudnienia otrzymują świadczenie przez 6 miesięcy, z półtorarocznym stażem – przez 9 miesięcy, z 20-miesięcznym stażem – przez 10 miesięcy.

Austria – wymiar zasiłku dla bezrobotnych stanowi 55 proc. podstawy dotychczasowego wynagrodzenia netto. Osoba, która może wykazać się rocznym stażem ma prawo do świadczenia przez 20 tygodni. Okres ten ulega wydłużeniu – do 30 tygodni – dopiero gdy możemy pochwalić się 3-letnim okresem zatrudnienia.

Szwajcaria – zasadniczy okres, przez jaki można pobierać zasiłek dla bezrobotnych, wynosi 200 dni roboczych, czyli prawie 10 miesięcy. Osoby, które mają dłuższy, przynajmniej półtoraroczny staż otrzymują zasiłek przez 250 dni roboczych. Podstawowa wysokość świadczenia wynosi 70 proc. średniego wynagrodzenia netto. Ale osoby, które mają na utrzymaniu dziecko lub ich pensja nie przekraczała kwoty 13,7 tys. zł, mają prawo do zasiłku w wysokości 80 proc.

Istnieje wiele świadczeń socjalnych, które mają pomóc potrzebującym. W całej Unii Europejskiej państwa członkowskie realizują różne formy wsparcia rodziców w wychowaniu i utrzymaniu dzieci oraz wsparcie osób, które utraciły pracę. W większości krajów dodatki na dzieci rosną wraz z liczbą potomstwa, a świadczenia dla bezrobotnych wraz ze stażem pracy.  Głównym celem świadczeń na dzieci jest wspieranie dzietności i zachęcanie do potomstwa, a zadaniem zasiłków dla bezrobotnych jest motywowanie do aktywnego szukania pracy. Konieczne jest, aby organy pomocy społecznej czuwały nad tym, by świadczenia trafiały do osób najbardziej potrzebujących, a środki finansowe kierowane były do osób, które faktycznie pomocy potrzebują.

https://praca.money.pl/styl-zycia/artykul/raje-dla-bezrobotnych—gdzie-teraz-w-europie,245,0,1795317.html
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/dodatki-na-dzieci-w-unii-europejskiej,591316.html
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1091254,zasilek-dla-bezrobotnych-2018-wysokosc-zasilku-warunki-otrzymania-zasilku.html