ewidencja czasu pracy kodeks

IMIR (dawniej RMUA) — czym jest raport ZUS?

Druk ZUS IMIR zawiera informację na temat składek odprowadzanych za pracownika przez pracodawcę. Przepisy prawa określają jakie dane musi zawierać, kiedy i komu należy go przedstawić, a także co zrobić, gdy zadeklarowane kwoty nie są zgodne ze stanem faktycznym. Pracodawcy zastanawiają się też, czy ZUS IMIR może zostać zastąpiony paskiem płacowym.

Czym jest ZUS IMIR (dawniej RMUA)?

Pracodawca zobowiązany jest do przedstawiania pracownikowi miesięcznej lub rocznej informacji, dotyczącej opłacanych za niego składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wypłaconych świadczeniach (druk ZUS IMIR – dawniej ZUS RMUA). Składki te odpowiednio pomniejszają wynagrodzenie zasadnicze osoby zatrudnionej. 

Informacja może mieć formę deklaracji miesięcznej lub rocznej. Zazwyczaj pracodawca dostarcza pracownikom informacje roczne. Na wniosek osoby zatrudnionej – może to być deklaracja miesięczna. W takim przypadku pracodawca nie musi dostarcza osobie zatrudnionej informacji rocznej. Informacja ta powinna zostać przekazana wszystkim pracownikom, zatrudnionym u danego pracodawcy, za wyjątkiem emerytów i rencistów. Może mieć formę pisemną lub dokumentu elektronicznego (za zgodą ubezpieczonego).

Co znajduje się w druku ZUS IMIR (dawniej ZUS RMUA)?

Zgodnie z art. 41 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, informacja dla osoby ubezpieczonej – druk ZUS IMIR (dawniej ZUS RMUA) powinien zawierać:

  • numer identyfikacyjny ubezpieczonego (np. PESEL);
  • imię i nazwisko;
  • wymiar czasu pracy;
  • zestawienie należnych składek ( emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), które zawierają dane: tytuł ubezpieczenia, podstawa wymiaru składek, kwota składek w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek oraz innych źródeł finansowania);
  • podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem podziału na podmioty, które finansują składki;
  • rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne;
  • informację na temat wypłaconych zasiłków lub wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy.

Kluczową rolę w dokumencie odgrywa oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem faktycznym. Potwierdza to podpis osoby upoważnionej z ramienia pracodawcy. 

Wymienione w deklaracji składki wchodzą w skład kosztów pracodawcy czyli całkowitej sumy wynagrodzenia pracownika, poniesionego przez pracodawcę.

Kiedy trzeba przedstawić ZUS IMIR (dawniej ZUS RMUA)?

Informacja roczna dotyczące opłacanych składek powinna zostać podzielona na poszczególne miesiące – od stycznia do grudnia poprzedniego roku. Pracodawca ma obowiązek przekazać tę deklarację pracownikowi najpóźniej do ostatniego dnia lutego bieżącego roku.

W praktyce – firmy często zastępują deklarację ZUS IMIR wydawaniem pasków płacowych. Jeśli taki pasek wynagrodzenia zawiera wszystkie informacje wymagane dla tego typu deklaracji (określone przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych), to może on pełnić rolę informacji dotyczącej składek. Pasek płacowy wydawany jest co miesiąc, zatem pozwala na dostarczanie informacji odnośnie składek na bieżąco osobom zatrudnionym. 

Jak zgłosić wątpliwości co do informacji z ZUS IMIR (dawniej ZUS RMUA)?

W sytuacji, gdy pracownik stwierdzi, że informacje zawarte w deklaracji dotyczącej opłacanych za niego składek są nieprawidłowe (np. lista płac zawiera inne kwoty) – może wnioskować o sprostowanie. Taki wniosek złożony może zostać na piśmie lub do protokołu u pracodawcy. Osoba zatrudniona ma na to 3 miesiące. Pracownik informuje także ZUS o swoich wątpliwościach.

Jeśli pracodawca w ciągu 1 miesiąca od daty wpływu wniosku o sprostowanie – nie odniesie się do niego – ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i wyda w tym zakresie decyzję. 

Gdy w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania informacji na temat opłacanych za pracownika składek, nie zgłasza on żadnych wniosku o sprostowanie – dane z deklaracja uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym. Informacja może jeszcze zostać zakwestionowana przez ZUS.