umowa o dzieło wzór

Umowa o dzieło – wzór umowy o dzieło do pobrania

Umowa o dzieło jest rodzajem umowy cywilnoprawnej i opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego. Osoba przyjmująca zamówienie może zlecić wykonanie go osobom trzecim, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, jednak jest ona odpowiedzialna za końcowy rezultat tej pracy.

Zastanawiasz się nad podpisaniem umowy o dzieło? Z naszego artykułu dowiesz się czym jest umowa o dzieło, jakie są jej najważniejsze elementy oraz na co szczególnie zwrócić uwagę. Na końcu artykuły znajdziesz wzór umowy o dzieło do pobrania.

Co to jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło, czyli tzw. umowa rezultatu, to rodzaj umowy cywilnoprawnej, opartej na przepisach Kodeksu cywilnego. Daje ona dużą swobodę działania osobie przyjmującej zamówienie. Może ona dowolnie wybrać czas, miejsce i sposób wykonania pracy. Może również zaangażować w wykonanie dzieła osoby trzecie, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, natomiast bierze na siebie pełną odpowiedzialność za rezultat końcowy pracy. Okres pracy na umowie o dzieło nie wlicza się do stażu pracy.

Jakie są elementy umowy o dzieło?

W pisemnej formie umowy o dzieło powinny się znaleźć takie elementy jak:

  • data i miejsce zawarcia umowy;
  • strony zawierające umowę;
  • oznaczenie dzieła;
  • wysokość wynagrodzenia;
  • kto dostarczy niezbędne materiały i narzędzia do wykonania dzieła;
  • termin dostarczenia dzieła;
  • opcjonalnie kara umowna za niedostarczenie dzieła w terminie;
  • opcjonalnie zakaz powierzenia pracy osobie trzeciej.

Warto również w momencie przekazania dzieła podpisać protokół odbioru, który będzie potwierdzeniem wywiązania się z zawartej umowy.

Jakie są obowiązki stron umowy o dzieło?

Osoba przyjmująca dzieło, zobowiązuje się do wykonania określonego w umowie dzieła w podanym terminie, natomiast strona zamawiająca dzieło zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia. Dzieło może mieć postać materialną (np. szafa, suknia, obraz), jak i niematerialną (np. strona internetowa). Strona dostarczająca materiały i narzędzie niezbędne do wykonania dzieła bierze na siebie odpowiedzialność za ich jakość.

Jakie są ryzyka związane z podpisaniem umowy o dzieło?

Jest bardzo cienka granica w interpretacji czy wykonanie danego zlecenia może zostać zakwalifikowane jako umowa o dzieło, czy powinno zostać zakwalifikowane jako umowa zlecenia. Ryzykiem związanym z podpisaniem umowy o dzieło może być podważenie zasadności jej zawarcia przez ZUS, który uzna, że w danym przypadku powinna zostać zawarta umowa zlecenia. W momencie zakwestionowania takiej umowy, wymagane jest uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne, które są obowiązkowe w przypadku umowy zlecenia. Ryzykowna może być również kwestia odpowiedzialności za dostarczany materiał, w przypadku, gdy spoczywa ona na osobie przyjmującej zamówienie.

Jakie są konsekwencje niewywiązania się z umowy o dzieło?

Osoba przyjmująca zamówienie zobowiązuje się do oddania niewadliwego dzieła. W przypadku zagrożenia niewywiązaniem się z umowy, osoba zamawiająca ma możliwość wezwania do zmiany sposobu wykonania dzieła i wyznaczenia nowego terminu jego oddania. Jeżeli wykonawca nie odpowie na wezwanie lub nie odda dzieła w nowym terminie, zamawiający może odstąpić od umowy lub zlecić wykonanie dzieła komuś innemu. Koszty i niebezpieczeństwo z tym związane spoczywają na osobie pierwotnie wskazanej w umowie. W przypadku, gdy przyjmujący miał możliwość wykonania dzieła, ale napotkał przeszkody ze strony zamawiającego, ma prawo żądać zapisanego w umowie wynagrodzenia, które zamawiający ma prawo obniżyć o kwotę zaoszczędzoną z powodu niewykonania dzieła.

Jakie są zalety umowy o dzieło?

Przede wszystkim umowa o dzieło nie wymaga odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (za wyjątkiem umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem). Zaletą jest również, że osoba przyjmująca zamówienie posiada dużą swobodę co do wyboru czasu, miejsca i sposobu wykonywania pracy. Może ona również zlecić wykonanie dzieła osobie trzeciej, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, jednak bierze pełną odpowiedzialność za rezultat końcowy pracy. W przypadku dzieła kwalifikującego się do objęcia prawami autorskimi wykonujący ma do wyboru dwie możliwości. Jeżeli nie zdecyduje się na przekazanie takich praw musi odjąć 20% kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli natomiast przeniesie prawa autorskie lub udzieli zamawiającemu licencji na korzystanie z dzieła odlicza 50% kosztów uzyskania przychodu, co pozwala na obniżenie podatku do zapłaty.

Podsumowanie

W przypadku zawierania umowy o dzieło należy pamiętać, że przedmiotem umowy musi być osiągnięty końcowy rezultat, a także należy sprawdzić czy na pewno zamówione dzieło kwalifikuje się do takiego rodzaju umowy. Pozwoli to uniknąć problemów w przypadku kontroli ZUS.

Wzór umowy o dzieło do pobrania

FAQ

Co można robić na umowę o dzieło?

Na umowę o dzieło można wykonywać rzeczy materialne (np. namalować obraz, uszyć sukienkę, wykonać sesję fotograficzną) lub niematerialne (np. zaprojektować stronę internetową i powiązaną z nią grafikę).

Jaka jest różnica między umowa o dzieło a zlecenie?

W przypadku umowy o dzieło osoba przyjmująca zlecenie jest odpowiedzialna za rezultat pracy i bierze za niego pełną odpowiedzialność. W przypadku umowy zlecenie zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za efekt końcowy swojej pracy, a za staranność i sumienność jej wykonania.

Czy umowę o dzieło trzeba gdzieś zgłaszać?

Od 1 stycznia 2021 r. umowę o dzieło należy zgłosić do ZUS w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (poza umowami zawartymi z własnym pracownikiem).

Czy umowa o dzieło wymaga szczególnej formy?

Nie, w przypadku umowy o dzieło nie jest wymagana szczególna forma jej zawarcia. Może być zawarta ustnie lub na piśmie, ale dla celów dowodowych warto zawrzeć taką umowę w formie pisemnej.