umowa zlecenia wzór

Umowa zlecenie – wzór umowy zlecenia do pobrania

Umowa zlecenia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej i opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego. Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za rezultat wykonanej pracy, a za staranność i rzetelność jej wykonania. Okres przepracowany na umowie zlecenia nie wlicza się do stażu pracy.

Zastanawiasz się czy podpisać umowę zlecenie? Z naszego artykułu dowiesz się czym jest umowa zlecenie, jakie są jej najważniejsze elementy oraz na co szczególnie zwrócić uwagę. Na końcu artykułu znajdziesz wzór umowy zlecenia do pobrania.

Umowa zlecenie – o czym warto wiedzieć?

Umowa zlecenia, w przeciwieństwie do umowy o pracę, opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego i na jej podstawie nie przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego i wynagrodzenia chorobowego (poza osobami, które dobrowolnie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i przysługują im zasiłki z ZUS, zgodnie z odrębnymi przepisami). Również nie przysługuje prawo do ochrony wynagrodzenia w przypadku zajęć komorniczych. Strony zawierające ten rodzaj umowy nazywane są odpowiednio Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą.

Należy pamiętać, że zlecenie nie powinno być wykonywane w stałych godzinach pracy, ponieważ w przypadku sporu sądowego może zostać uznane za umowę o pracę wraz ze wszystkimi konsekwencjami.

Czy warto podpisać umowę zlecenie?

Podpisanie umowy zlecenia warto rozważyć w przypadku, gdy jesteśmy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu posiadanego statusu studenta lub zawartej już umowy o pracę na kwotę nie niższą od minimalnego wynagrodzenia. W innym przypadku umowa zlecenia obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnym oraz ewentualnie ubezpieczeniu chorobowemu, co jest jednoznaczne z obniżeniem kwoty netto wynagrodzenia. Warto pamiętać, że od 2017r. została ustalona minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na umowie zlecenia.

Jakie są zalety i wady umowy zlecenie?

Każda z umów posiada zarówno wady, jak i zalety. W przypadku umowy zlecenie zaletą jest fakt, że nie działa na zasadzie podporządkowania, dając Zleceniobiorcy większą swobodę w zakresie wykonywania pracy. Powinien on jednak stosować się do wskazówek udzielanych mu przez Zleceniodawcę.

W przypadku umowy zlecenia możliwe jest wypowiedzenie jej w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli w umowie nie został określony okres wypowiedzenia. Niestety stanowi to również wadę, ponieważ w tym wypadku taką samą możliwość posiada Zleceniodawca.

Kolejną z wad takiej umowy jest, w przypadku niezgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, brak możliwości skorzystania z zasiłku z tytułu choroby i macierzyństwa. Osoby zgłaszające się dobrowolnie do ubezpieczeń społecznych, np. osoby na etacie z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne, nie mają prawa do zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i pobierania ewentualnych zasiłków.

W przypadku studenta nie może on zostać dobrowolnie zgłoszony do ubezpieczeń emerytalno-rentowych, ponieważ jego umowa zlecenie nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

Zleceniobiorca może zostać zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia społecznego w sytuacji, kiedy zwolnienie z opłacania tych składek wynika ze zbiegu tytułów ubezpieczeń. W przypadku umowy zlecenia ze studentem taka sytuacja nie ma miejsca.

Należy również pamiętać, że umowa zlecenia nie opiera się na przepisach Kodeksu pracy, więc nie daje prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego czy ochrony wynagrodzenia z tytułu zajęć komorniczych.

Jakie są obowiązki stron umowy zlecenie?

Jeżeli zlecenie jest odpłatne Zleceniodawca ma obowiązek terminowego wypłacania określonego w umowie wynagrodzenia, a w przypadku, gdy realizacji zlecenia wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, powinien on na prośbę Zleceniobiorcy udzielić zaliczki. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest natomiast sumienne i rzetelny wykonanie zlecenia oraz informowanie Zleceniodawcy o przebiegu poszczególnych etapów pracy.

Czy umowa zlecenie może zostać rozwiązana przez jedną ze stron?

Jeżeli w umowie zlecenia nie została zawarta informacja o obowiązującym okresie wypowiedzenia, może ona być rozwiązana zarówno przez Zleceniodawcę, jak i Zleceniobiorcę w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana przez Zleceniobiorcę przed wykonaniem zawartego w niej zlecenia, Zleceniodawca może się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów związanych z realizacją umowy. Jeżeli natomiast umowa zostanie rozwiązana przez Zleceniodawcę przed wykonaniem opisanego w niej zlecenia, jest on zobowiązany do zwrotu uzasadnionych kosztów, które Zleceniobiorca poniósł na rzecz starannie wykonanego zlecenia.

Jakie są konsekwencje naruszenie zapisów umowy zlecenie?

Jeśli Zleceniobiorca nie wykona powierzonego mu przez Zleceniodawcę zadania lub zrobi to w sposób niesumienny i bez należytej staranności może być pociągnięty do odpowiedzialności za poniesioną przez Zleceniodawcę szkodę. W przypadku, gdy Zleceniobiorca powierzy swoją pracę osobie trzeciej, mimo braku takiego uprawnienia, ponosi odpowiedzialność za postępowanie tej osoby jak za swoje własne. 

Podsumowanie

Zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy zlecenia warto rozważyć wszystkie jej wady i zalety. Należy przemyśleć, które kwestie są najbardziej kluczowe i porównać je z innym rodzajami umów. Warto pamiętać, że umowa zlecenia opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy, co ogranicza pewne przysługujące prawa, takie jak prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, natomiast daje większą swobodę wykonywania pracy.

Wzór umowy zlecenia do pobrania

FAQ

Jak długo może trwać umowa zlecenie?

Umowa zlecenie, tak jak umowa o pracę, może zostać zawarta na czas określony i nieokreślony.

Czy umowa zlecenie jest formą zatrudnienia?

Tak, umowa zlecenie jest jedną z bardziej popularnych form zatrudnienia.

Czy umowa zlecenie to umowa o pracę?

Nie, umowa zlecenie nie jest rodzajem umowy o pracę. W przeciwieństwie do umowy o pracę opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego.

Czy umowa zlecenie wymaga szczególnej formy?

Umowa zlecenie może być zawierana zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Jednak w przypadku, gdy zawarcie takiej umowy wiąże się z udzieleniem pełnomocnictwa, wymaga ona szczególnej formy.

Co lepsze umowa o dzieło czy umowa zlecenie?

W przypadku umowy o dzieło i umowy zlecenia mamy różnice w postaci odpowiedzialności branej za efekt końcowy, ochronie przed rozwiązaniem umowy, jak i konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Umowa zlecenie skupia się na odpowiedzialność za staranność wykonywanej pracy, a nie jej efekt końcowy, ale może być rozwiązana w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym. Wymaga ona również obowiązkowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku umowy o dzieło osoba przyjmująca zlecenie bierze na siebie odpowiedzialność za efekt końcowy pracy, czyli dzieło, ale może być ona rozwiązana tylko w określonych warunkach. Umowa ta nie wymaga odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (za wyjątkiem umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem).