urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski — ile wynosi płatne wolne dla rodziców?

Podczas urlopu rodzicielskiego pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na rzecz opieki nad dzieckiem. Urlop rodzicielski, jest nieobowiązkowy i przyznawany na wniosek pracownika, który wcześniej już wykorzystał cały urlop macierzyński lub zasiłek macierzyński. Z takiej formy nieobecności  skorzystać może oboje rodziców.

Co to jest urlop rodzicielski?

Urlop rodzicielski uregulowany jest w art. 179 i art. 182 c-g Kodeksu Pracy. Urlop rodzicielski może być wykorzystany przez rodziców w tym samym czasie. Jest najczęściej udzielany jednorazowo, można rozdzielić go na maksymalnie  cztery części, jedna po drugiej, ale nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy sześć lat. Nieobecność przysługuje obojgu rodzicom, zarówno biologicznym i adopcyjnym.

Chcąc otrzymać urlop rodzicielski należy przedstawić odpowiednie dokumenty. Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie na umowę o pracę albo opłacanie składek chorobowych. Wniosek o urlop składamy do naszego pracodawcy. 

Ile trwa urlop rodzicielski?

Ile przysługuje urlopu rodzicom? Według aktualnych przepisów kodeksu pracy urlop rodzicielski ma dwa wymiary czasowe w zależności od ilości urodzonych dzieci.

Przy urodzeniu jednego dziecka w czasie jednego porodu, przysługuje urlop w wysokości 32 tygodni. Natomiast przy bliźniętach lub większej ilości dzieci, nieobecność wydłuży się o dodatkowe dwa tygodnie – do 34 tygodni. Czyli ile dni wolnych przysługuje pracownikom chcącym wziąć urlop rodzicielski? Jest to 224 lub 238 dni, które poświecimy na opiekę nad dzieckiem lub dziećmi.

  • 1 dziecko — 32 tygodni
  • 2 dzieci — 34 tygodni etc.

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego i powrót do pracy może nastąpić w każdej chwili, jednak potrzebna jest do tego zgoda pracodawcy. Przepisy nie określają wymaganej formy rezygnacji. Dla bezpieczeństwa zaleca się by zrzeczenie się nieobecności było zawarte na piśmie jako dowód. 

Dzielenie się urlopem rodzicielskim

Urlop rodzicielski, to czas poświęcony na opiekę nad dzieckiem. Każdy rodzic, również adopcyjny ma do niego prawo. Zarówno ojciec jak i matka mają możliwość skorzystania z nieobecności w takim samym wymiarze czasowym. Opiekunowie podejmują decyzje, czy urlop rodzicielski chcą wykorzystać jednorazowo, czy podzielić na części. 

Matka dziecka może zrezygnować z wykorzystywania takiej nieobecności, a opiekę może przejąć ojciec, ale musi poinformować o tym swojego pracodawcę, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem nieobecności. 

Rodzice dziecka mogą dzielić się urlopem rodzicielskim. Należy jednak pamiętać, że tą nieobecność można podzielić maksymalnie na 4 części. Opiekunowie sami decydują i dzielą urlop według własnych ustaleń, zgodnie z zasadą, że kolejne części powinny wypadać bezpośrednio po sobie. Rodzic przebywający na urlopie rodzicielskim, może go połączyć z pracą na maksymalnie pół etatu. 

Ile wynosi wypłata za urlop rodzicielski?

W przypadku przebywania na urlopie rodzicielskim przysługuje nam zasiłek macierzyński. Pracownik może łączyć urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił mu tego urlopu, w wymiarze nie większym, niż połowa pełnego wymiaru pracy.

Zasiłek macierzyński przysługuje nam w następujących opcjach:

  • 100% podstawy wymiaru (w praktyce 100% dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia) za pierwsze 6 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka)
  • 60% podstawy wymiaru za pozostały okres albo ewentualnie
  • 80% za cały okres, jeśli kobieta złoży – nie później niż 21 dni po porodzie – wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Zasiłek macierzyński w przypadku urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pokrywa ZUS albo pracodawca. Zależy to od ilości osób zatrudnionych w firmie. Jeżeli organizacja zatrudnia mniej niż 21 osób to zasiłek wypłaca ZUS. Jeżeli zatrudnionych jest więcej, wtedy wynagrodzenie wypłaca pracodawca, który później już sam bezpośrednio rozliczy się z ZUS-em.

Inne rodzaje urlopów na dziecko?

W kodeksie pracy, posiadamy też inne formy urlopów na dziecko. Rodzaje urlopów takich nieobecności jakie występują to:

  • urlop macierzyński – wymiar urlopu to 20 tygodni od dnia porodu, urlop jest płatny w 100%
  • urlop ojcowski – wymiar urlopu to maksymalnie 2 tygodnie, urlop jest w 100% płatny
  • urlop wychowawczy – wymiar urlopu do 36 tygodni, jest to urlop bezpłatny, nie przysługują żadne wynagrodzenia, czy świadczenia z ZUS