ustawa sygnaliści

Ustawa dotycząca sygnalistów nadal nie gotowa

17 grudnia wchodzi w życie unijne rozporządzenie dotyczące sygnalistów, konieczne są przepisy wykonawcze, które wprowadzą rozporządzenie w życie, pomimo tego rząd nadal jest na etapie przygotowań projektu. Wszystko wskazuje na to, że prace potrwają jeszcze jakiś czas.

Podstawą prawną do wprowadzenia unijnej dyrektywy ma być przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Na stronach rządowych ten dokument pojawił się 18 października, ale do tej pory nie został przyjęty. Według zapowiedzi miało się to stać w 4 kwartale 2021 roku.

Przypomnijmy kim jest sygnalista – to osoba, która zgłasza naruszenia prawa, nieprawidłowości zaistniałe w podmiocie. Zgodnie z unijna dyrektywa i projektem ustawy, przepisy zaczynają obowiązywać przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób od 17 grudnia. Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 osób będą musiały wdrożyć rozwiązania od 17 grudnia 2023 roku.

Co istotne, przedsiębiorstwa działające w sektorze finansowym, takie jak banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń itp. muszą dostosować się do nowych przepisów bez względu na liczbę pracowników.

Z raportu przygotowanego przez ARC Rynek i Opinia wynika, że ok. 45% firm prywatnych, które zostaną objęte dyrektywą posiada już rozwiązania dla sygnalistów. Do najczęściej wykorzystywanej formy, należy zgłaszanie nieprawidłowości w formie tradycyjnych listów lub drogą mailową. Niestety często te formy nie gwarantują anonimowości i bezpieczeństwa zgłoszeń, czego wymaga i na co kładzie nacisk unijna dyrektywa i projektowane rozporządzenie. W świetle powyższego rozwiązania te nie są wystarczające i nie zapewniają adekwatnych kanałów informacyjnych i bezpieczeństwa sygnalistom.

Opóźnienia we wprowadzeniu dyrektywy nie zwalniają pracodawców z przygotowania się do nadchodzących zmian, które są wymagające i jest ich dość dużo. Bez względu na to, kiedy ustawa zostanie przyjęta i tak pracodawcy będą musieli się dostosować Najważniejszym zadaniem jest utworzenie bezpiecznych wewnętrznych, anonimowych sposobów raportowania dla sygnalistów.

Pracodawca musi przygotować się na wyznaczenie osób obsługujących zgłoszenia, informujących o ich statusie, musi zorganizować szkolenia dla pracowników oraz przede wszystkim zapewnić ochronę dla zgłaszającego. Niedostosowanie się do dyrektywy, będzie wiązało się z karą, zapisaną w art. 60 ustawy. Kara to grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 3.

W onPoint jest już gotowe rozwiązanie dla Sygnalistów – system Sygnalo – zapewniający ochronę, anonimowość i poufność. Cały mechanizm jest bardzo intuicyjny i jest rozwiązaniem na wyzwania jakie stoją przed firmami.