Skip links

Zapraszamy do zapoznania z onPoint PPK, systemem pozwalającym na automatyczną obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Czym jest PPK?

To Pracownicze Plany Kapitałowe które są w pełni prywatnym system oszczędzania. Obowiązek utworzenia rachunku PPK i jego administracji spoczywa na pracodawcy.

Czym jest onPoint PPK?

To elektroniczny system pozwalający pracodawcy na samoobsługę pracowniczą, administrowanie wnioskami oraz pełne raportowanie dla działów HR, a pracownikowi na przystąpienie, deklarację składek lub rezygnację z udziału w PPK.

Kiedy?

PPK będą wprowadzane etapami. Duzi przedsiębiorcy startują już od 1 lipca 2019 roku, kolejni w późniejszych terminach.

Jak wygląda onPoint PPK?

Dla Pracownika

 • Możliwość składania wniosków
 • Możliwość deklaracji wpłaty dodatkowej/ obniżenia wpłaty           podstawowej
 • Dostęp do bazy wiedzy
 • Mailowe powiadamianie o kluczowych terminach
 • Bieżąca informacja na temat uczestnictwa w programie PPK

Dla Pracodawcy

 • Administracja użytkownikami systemu
 • Monitorowanie działań użytkowników
 • Akceptacja wniosków
 • Weryfikacja komplementacji dokumentacji papierowej
 • Spełnienie obowiązków informacyjnych wynikających                   z Ustawy o PPK
 • Kompleksowe raportowanie dla działu kadr i płac
 • Import danych do systemów payrollowych

onPoint PPK to system pozwalający Pracodawcy na automatyczną komunikację i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. W onPoint PPK pracownik deklaruje przystąpienie do programu lub zmianę składek oraz ma możliwość rezygnacji z programu.

Pracodawca zawiera umowy z instytucją finansową o prowadzenie PPK w imieniu pracownika i zgodnie z zadeklarowaną w onPoint PPK wolą – nalicza oszczędności. Pracownik w każdym momencie może zrezygnować w systemie z udziału w programie PPK.

onPoint PPK obejmuje kompleksowo wszystkie przewidziane w rozporządzeniu aktywności, nadając pracownikom odpowiedni status:

 • oczekujący – jeśli oczekuje na umowę, lub na upłynięcie przepisowych 3 miesięcy,
 • aktywny – jeśli gromadzi środki na koncie,
 • bez umowy – jeśli ma powyżej 55 lat i będzie chciał przystąpić do programu,
 • nieaktywny – jeśli zrezygnował z prowadzenia PPK.

Pracownik będzie mógł samodzielnie wygenerować dostępne w profilu deklaracje oraz zobaczyć historię składanych dokumentów. O wszystkich modyfikacjach będzie informowany mailowo, a zmiany będą zatwierdzane przez HR.

Dla Działu Kadr

System onPoint PPK wspiera także pracę działów HR. W systemie będzie widoczna lista użytkowników i ich statusy. Dodanie uczestników będzie możliwe poprzez automatyczne importy danych lub indywidualne dodanie pracownika. Przy użytkowniku będzie widoczna wartość składek, które pracownik działu kadr może zmodyfikować. Dane będą mogły być automatycznie importowane do systemów płacowych. Dział HR będzie mógł generować listę deklaracji na przykład czekających na zatwierdzenie, czy też ostateczny termin ich akceptacji. System czuwa nad zachowaniem ustawowych terminów, poprzez wysyłanie mailowych powiadomień do zainteresowanych stron.

onPoint PPK to w pełni automatyczny system, który skraca i usprawnia komunikację w obszarze PPK, a służbom kadrowo-płacowym pozwala na sprawne zarządzanie wnioskami i zadeklarowanymi składkami.