rozliczenie delegacji zagranicznej

Rozliczenie delegacji onPoint – automatyzacja wyboru państwa docelowego i zaokrąglania diet

Jak właściwie wybrać Państwo docelowe przy rozliczaniu zagranicznej podróży służbowej? Czy można ten proces zautomatyzować? W jaki sposób zaokrąglić diety wyliczone dla poszczególnych Państw. Co zrobić, gdy pracownik podczas jednego wyjazdu jechał nawet do kilku państw w ciągu jednej doby?

W przypadku odbywania podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno Państwo docelowe. W takiej sytuacji przepisy nie nakazują pracodawcy określenia kilku państw docelowych, w których pracownik będzie wykonywał polecenie służbowe. Pracodawca ma w tym zakresie całkowitą swobodę. Może wskazać albo kilka państw docelowych, albo tylko jedno, nawet gdy pracownik odbywa podróż do kilku krajów.

Przepisy nie wskazują co zrobić z rozliczaniem diet w poszczególnych krajach. Może to być istotny problem, gdy pracownik podczas jednego wyjazdu jechał nawet do kilku państw w ciągu jednej doby. Z naszego doświadczenia takie przypadki mają często miejsce.

W praktyce rachunkowości przyjęły się 3 sposoby zaokrąglania diet w rozliczeniu delegacji zagranicznych:

1) (metoda czasowa) Ustalenie jednej stawki diety, niezależnie od państwa docelowego podróży zagranicznej pracownika, szczególnie jeśli stawki te są podobne.

2) (metoda szczegółowa) Obliczenie diety z zastosowaniem proporcji ustalonej z uwzględnieniem czasu pobytu pracownika na terenie każdego z państw docelowych.

3) (metoda pośrednia) Zastosowanie diety, która obowiązuje dla państwa, w którym pracownik przebywał najdłużej.

Potwierdzenie wyboru danej metody powinien być uregulowany w przepisach wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Najłatwiejszą w zastosowaniu jest metoda czasowa. Jest ona jednak często krytykowana. Najbardziej oddająca ducha prawa pracy i przepisy podatkowe jest metoda szczegółowa, która jest jednoczenie najtrudniejsza i wymagająca największego wkładu czasowego.

W systemie onPoint do zaokrągla diet zagranicznych przyjęliśmy metodę pośrednią (numer 3), której wyniki są zbliżone do tych wyliczonych z zastosowaniem metody szczegółowej. Metoda pośrednia polega na:

1) Zsumowaniu godzin wystających poza pełne doby pobytu w danym państwie docelowym i ewentualnie w podporządkowanych mu krajach nie docelowych z godzinami wystającymi w innym państwie docelowym i przypisanych mu krajach nie docelowych,

2) zastosowaniu do sumy godzin wystających jednej stawki diety – właściwej dla państwa docelowego, gdzie pobyt liczony w pełnych dobach trwał dłużej, a jeśli trwał tyle samo – bierzemy dietę wyższą.

Dietę w podróży zagranicznej należy rozliczać w następujący sposób:

– za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości,

– za niepełną dobę podróży:

+ do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,

+ ponad 8 do 12 godzin – przysługuje ½ diety,

+ ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości

Należy także pamiętać, aby pomniejszyć dietę w sposób opisany w przepisach, jeżeli pracownik otrzymuje całościowe lub częściowe wyżywienie.

Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy w quizie na temat rozliczenia podróży służbowej. 7 pytań.

160427_DELEGACJE