umowa o prace wzór

Umowa o pracę – wzór umowy do pobrania

Umowa o pracę, to podstawowy dokument oparty na Kodeksie pracy, potwierdzający nawiązanie stosunku pracy pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Zawierana jest w formie pisemnej i określa warunki wykonywanej pracy.

Zastanawiasz się nad podpisaniem umowy o pracę? Z naszego artykułu dowiesz się czym jest umowa o pracę, jakie są jej najważniejsze elementy oraz na co szczególnie zwrócić uwagę. Na końcu artykuły znajdziesz wzór umowy o pracę do pobrania.

Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę jest pisemną formą zawarcia stosunku pracy pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Po podpisaniu umowy zobowiązują się oni do przestrzegania przepisów wynikających z Kodeksu pracy. Umowa zawiera takie elementy jak: rodzaj wykonywanej pracy oraz czas i miejsce jej wykonywania, a także uwzględnia okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia przysługującego za wykonywaną pracę.

Jakie są rodzaje umów o pracę?

Wyróżniamy różne rodzaje umów o pracę:

 • na okres próbny;
 • na czas określony;
 • na czas nieokreślony.

Umowy te różnią się: okresem, na który są zawierane, możliwością ich ponownego zawarcia w określonym przedziale czasu, a także okresem wypowiedzenia.

Co powinno zawierać się w umowie o pracę?

Umowa o pracę powinna zawierać elementy określone w Kodeksie pracy, takie jak:

 • strony zawierające umowę;
 • rodzaj umowy o pracę;
 • okres, na który zawierana jest umowa (nie dotyczy umowy na czas nieokreślony);
 • datę zawarcia umowy;
 • datę rozpoczęcia pracy (jeżeli nie jest podana, to przyjmuje się za nią datę zawarcia umowy);
 • rodzaj wykonywanej pracy;
 • miejsce, w którym praca będzie wykonywana;
 • wymiar czasu pracy;
 • wysokość wynagrodzenia za wykonywaną pracę;
 • termin wypłaty wynagrodzenia.

Jakie są zasady podpisywania umowy o pracę?

Umowa o pracę na okres próbny zawierana jest na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Ma na celu sprawdzenie i weryfikację kwalifikacji pracownika. Może być ona ponownie podpisana, jeżeli pracownik ma być powtórnie zatrudniony, a rodzaj wykonywanej przez niego pracy ulega zmianie. Możliwe jest również ponowne podpisanie takiej umowy po upływie 3 lat od dnia zakończenia trwania ostatniej umowy na okres próbny, dotyczącej tego samego rodzaju wykonywanej pracy.

Umowa na czas określony może być zawarta pomiędzy tymi samymi stronami trzykrotnie, a łączna długość ich trwania nie może być dłuższa niż 33 miesiące. Wyjątkami są umowy zawierane, np. w celu zastępstwa pracownika lub pracy sezonowej.

Jakie są prawa i obowiązki pracownika zawarte w umowie o pracę?

Podpisanie umowy zobowiązuje zarówno pracodawcę, jak i pracownika do przestrzegania przepisów wynikających z Kodeksu pracy. Określa on prawo do: godnego wynagrodzenia, nie niższego niż stawka minimalna, płatnego urlopu wypoczynkowego, zasiłku macierzyńskiego, okresu wypowiedzenia, jak i możliwe jest określenie dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Podpisując umowę o pracę, pracownik zobowiązuje się do wykonywania swojej pracy starannie i sumiennie, z najlepszym wykorzystaniem wiedzy oraz stosowania się do poleceń przełożonych, jeżeli nie wykraczają one poza przepisy prawa lub warunki umowy.

Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy zawarte w umowie o pracę?

Pracodawca ma prawo do egzekwowania od pracownika starannego i sumiennego wykonywania obowiązków oraz stosowania się do poleceń przełożonego, jeżeli nie wykraczają one poza przepisy prawa lub warunki umowy. Określa on w umowie czas pracy i egzekwuje przestrzeganie go przez pracownika. Ma on natomiast obowiązek terminowego wypłacania pracownikowi wynagrodzenia w wysokości określonej w umowie o pracę oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ma on również umożliwić pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Jakie są skutki niewykonania umowy o pracę?

W przypadku nieprzestrzegania przez pracownika obowiązków zawartych w umowie o pracę pracodawca może wystosować odpowiednio upomnienie lub naganę. W przypadku, kiedy pracownik nie będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, np. opuści stanowisko bez zgody pracodawcy lub zjawi się w stanie nietrzeźwym, pracodawca ma prawo nałożenia kary pieniężnej.

Najcięższą z możliwych kar, jest zwolnienie dyscyplinarne, które może być zastosowane w momencie, kiedy pracownik w sposób rażący naruszył obowiązki pracownicze, a pracodawca został narażony na straty. W takim przypadku umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Informacja o takim zwolnieniu zostaje na stałe umieszczony w aktach osobowych w części C. Warunkiem dyscyplinarki jest zwolnienie pracownika w przeciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o wykroczeniu.

Podsumowanie

Umowę o pracę można określić jako jedną z umów niosących najwięcej korzyści dla pracownika. Wlicza się ona do stażu pracy, a także zapewnia ochronę stabilności zatrudnienia w postaci okresu wypowiedzenia. Pozwala również na korzystanie z wielu uprawnień wynikających z Kodeksu pracy, np. do płatnego urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Wzór umowy o pracę do pobrania

FAQ

Co gwarantuje zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę?

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę gwarantuje: prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, stabilność wynagrodzenia oraz stabilność zatrudnienia. Pracownik nie otrzyma wypowiedzenia w okresie przedemerytalnym, podczas przebywania na urlopie ani podczas trwania ciąży (za wyjątkiem sytuacji rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych). Przysługuje mu również określony okres wypowiedzenia, zależny od długości zatrudnienia oraz rodzaju zawartej umowy o pracę.

Czy umowa o pracę może być ustna?

Nie, umowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnej i zawierać elementy określone przez Kodeks pracy.

Czy każda umowa o pracę daje prawo do płatnego urlopu?

Tak, pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, niezależnie od jej rodzaju, przysługuje prawo do płatnego urlopu.

Czy umowa na okres próbny to umowa o pracę?

Tak, umowa na okres próbny jest jednym z rodzajów umowy o pracę.